Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Kurs Terapeuty Środowiskowego

Program
Rekrutacja
Literatura
Zaliczenie
Pliki do pobrania
Rola, zadania i wyzwania terapeuty środowiskowego.
 1. Terapeuta środowiskowy: zadania i rola zawodowa
 2. Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
 3. Medyczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele myślenia.
 4. Kontakt z lekarzem: zadania, trudności, rozwiązania.
 5. Psychologiczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele myślenia.
 6. Kontakt z psychologiem: zadania, trudności, rozwiązania.
 7. Społeczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele myślenia.
 8. Kontakt z pracownikiem socjalnym: zadania, trudności, rozwiązania.
 9. Modele opieki psychiatrycznej.
 10. Model środowiskowy i azylowy w praktyce.
Stres. Kryzys. Psychopatologia
 1. Stres, fizjologiczna i patologiczna reakcja na stres (eustres i disstres – następstwa).
 2. Grupowa terapia treningowa
 3. Kryzys: fazy reakcji kryzysowej, znaczenie kryzysów w życiu człowieka.
 4. Zasady komunikacji. Decyzje w sytuacjach obciążających i ryzykownych. Asertywność.
 5. Interwencja kryzysowa
 6. Praktyka interwencji kryzysowej. Radzenie sobie ze stresem, agresją, wrogością.
 7. Psychopatologia 1: – podstawowe objawy zaburzeń psychicznych
 8. Kontakt z pacjentem: słuchanie i rozumienie
 9. Psychopatologia 2: podstawowe zespoły zaburzeń psychicznych
 10. Kontakt z pacjentem: ocena stanu psychicznego
Zaburzenia psychotyczne. Opieka środowiskowa
 1. Psychozy: obraz kliniczny, stan prodromalny.
 2. Specyfika kontaktu z osobami w kryzysie psychotycznym, w nawrotach i przewlekłych stanach psychotycznych Wczesna interwencja w kryzysach psychotycznych
 3. Psychozy: podstawy terapii.
 4. Nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności
 5. Opieka środowiskowa: zasady organizacji i formy instytucjonalne - aspekt zdrowotny, społeczny, zawodowy, samopomocowy
 6. Współpraca w zespole - ryzyko wypalenia i zapobieganie mu
 7. Sieć oparcia społecznego: zasoby lokalne, organizacje samopomocowe
 8. Budowanie kompetencji i oparcia społecznego
 9. Ustawa o ochronie zdrowia społecznego i inne regulacje dotyczące opieki zdrowotnej, ustawa o pomocy społecznej i inne regulacje dotyczące oparcia społecznego
 10. Ustawa o ochronie zdrowia społecznego i inne regulacje dotyczące opieki zdrowotnej, ustawa o pomocy społecznej i inne regulacje dotyczące oparcia społecznego
Wybrane problemy kliniczne cz. 1
 1. Zaburzenia afektywne: obraz kliniczny
 2. Specyfika kontaktu z osobami w kryzysie depresyjnym, maniakalnym, dysforycznym
 3. Zaburzenia afektywne: podstawy terapii
 4. Nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności
 5. Samobójstwo i autoagresja
 6. Ocena ryzyka samobójstwa, postępowanie wobec osoby zagrożonej samobójstwem
 7. Psychogeriatria: podstawowe problemy
 8. Kontakt z osobami w wieku starczym: nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności
 9. Otępienia i inne zaburzenia wieku starczego. Instytucje, regulacje prawne, zasady pomocy
 10. Współwystępowanie i wzajemne uwarunkowania zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych. Postępowanie, współpraca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Wybrane problemy kliniczne cz. 2
 1. Zaburzenia osobowości: obraza kliniczne i formy pomocy
 2. Specyfika kontaktu w przypadku zachowań osób z zaburzoną osobowością
 3. Zaburzenia nerwicowe: obrazy kliniczne i formy pomocy
 4. Specyfika kontaktu w przypadku osób z objawami nerwicowymi
 5. Stres ostry i pourazowy : obrazy kliniczne i formy pomocy
 6. Specyfika kontaktu z osobami w stanach stresogennych
 7. Zaburzenia odżywiania: obrazy kliniczne i formy pomocy
 8. Specyfika kontaktu w przypadku osób z zachowaniami anorektycznymi i bulimicznymi
 9. Zaburzenia snu: problemy i formy pomocy
 10. Dysfunkcje i inne zaburzenia seksualne: problemy i formy pomocy
Psychiatria dziecięca i młodzieżowa. Problemy rodziny
 1. Rozwój psychiczny i zaburzenia wieku dziecięcego
 2. Specyfika kontaktu z dziećmi ujawniającymi zaburzenia psychiczne
 3. Kryzys adolescencyjny zaburzenia psychiczne wieku dorastania
 4. Specyfika kontaktu z młodzieżą w wieku dorastania
 5. Problemy przemocy i molestowania seksualnego
 6. Postępowanie w przypadkach przemocy i molestowania
 7. Rozumienie rodziny: struktura, procesy i dysfunkcje rodzinne. Podstawy terapii systemowej
 8. Podstawy kontaktu z rodziną chorego. Rola rodziny w terapii. Wspieranie rodziny (konsultacje rodzinne, koncepcja Otwartego Dialogu)
 9. Niepełnosprawność intelektualna i towarzyszące objawy zaburzeń psychicznych.
 10. Specyfika kontaktu z osobą z osobą z niepełnosprawnością intelektualną i jej rodziną – edukacja, rehabilitacja, wsparcie.
Modele psychoterapeutyczne i ich zastosowanie w pracy środowiskowej
 1. Interwencja psychoterapeutyczna: model psychodynamiczny
 2. Rozmowa terapeutyczna
 3. Interwencja psychoterapeutyczna: model poznawczo-behawioralny
 4. Społeczność terapeutyczna
 5. Interwencja psychoterapeutyczne: inne modele
 6. Poradnictwo i terapia indywidualna
 7. Interwencje psychoterapeutyczne: dylematy i zasady etyczne
 8. Poradnictwo i terapia grupowa
 9. Psychospołeczne rozumienie psychoz
 10. Interwencje psychoterapeutyczne w kryzysach psychotycznych.
Uzależnienia od alkoholu i innych substancji
 1. Uzależnienia: aspekt biologiczny, psychologiczny i społeczny. System iluzji i zaprzeczeń
 2. Ujawnianie uzależnienia: o co i jak pytać?
 3. Alkohol: problem, formy pomocy, regulacje prawne. Nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności. Agresja i autoagresja. Samopomoc
  Inne substancje psychoaktywne: problem, formy pomocy, regulacje prawne
 4. Nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności. Strategia pomagania w wybranych przypadkach.
 5. Uzależnienie i rodzina. Współuzależnienie.
 6. Interwencje rodzinne w sytuacji uzależnienia
 7. Uzależnienia behawioralne i tzw. nowe uzależnienia – problemy, rozpoznanie, pomaganie.
 8. Pacjenci z podwójną diagnozą – specyfika problemu, postępowanie.
Psychiatria społeczna
 1. Chorzy psychicznie i choroby psychiczne w perspektywie historycznej i kulturowej
 2. Aspekty prawne: niepoczytalność , ubezwłasnowolnienie, postępowanie bez zgody, tajemnica zawodowa, problemy etyczne
 3. Procesy wykluczanie: stereotypy, stygmatyzacja i autostygmatyzacja, nierówne traktowanie – aspekty indywidualne i strukturalne
 4. Przeciwdziałanie wykluczaniu, praktyka umacniania i model zdrowienia. Instruktorzy / asystenci zdrowienia
 5. Praca osób chorych psychicznie
 6. Rehabilitacja, zatrudnienie wspomagane, formy uczestnictwa w aktywności zawodowej.
 7. Praca w zespołach interdyscyplinarnych
 8. Praktyczne rozwiązywanie zadań i konfliktów
 9. Wspólnota lokalna wobec problemów osób z zaburzeniami psychicznymi: szanse i bariery
 10. Ocena zasobów i potrzeb, budowanie koalicji, koordynacja

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby posiadające:

 1. minimum średnie wykształcenie (z maturą!),
 2. predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz zakwalifikowane do szkolenia w ramach rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez specjalistę terapii środowiskowej.

Spełnianie kryteriów weryfikowane będzie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Alanen Y.O. (2000), Schizofrenia jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb, IpiN.,
 2. Aleksandrowicz J. (2004) Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów. Wydawnictwo UJ.
 3. Aleksandrowicz J. (1999) Psychoterapia medyczna: teoria i praktyka. PZWL
 4. Anczewska   M.,   Wciórka   J.   (2008) Umacnianie   nadzieja   czy   uprzedzenia, Instytut  Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 
 5. Bilikiewicz A. (2009) Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
 6. De  Barbaro B.,  Cechnicki  A.,  Ostoj-Zawadzka  K.  Możesz  pomóc.  (2005)  Poradnik  dla rodzin chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe, Wydawnictwo UJ,
 7. De Barbaro B. (1999) Schizofrenia w rodzinie. Wydawnictwo UJ,
 8. Bilikiewicz A., Landowski J. (2008)  Radziwiłłowicz P. Psychiatria. Repetytorium. PZWL,
 9. Cave S. (2005) Terapie zaburzeń psychicznych, Gdańsk, GWP, 
 10. Cierpiałkowska L.(2009), Psychopatologia, Warszawa, Scholar,
 11. Formański J (2004), Psychologia środowiskowa, Warszawa, PZWL,
 12. Jackson   C.,   (2003)   Birchwood   M., Schizofrenia. Modele   kliniczne   i   techniki terapeutyczne,  GPW,
 13. Kokoszka A. Psychoanalityczne ABC. Universitas,
 14. Koszewska I., Habrat Pragłowska E. (2002) Żyć z zaburzeniami nastroju. Poradnik dla chorych i ich rodzin o chorobie afektywnej dwubiegunowej. IPiN,
 15. Kutter P. (2000) Współczesna psychoanaliza. GWP,
 16. Lauveng A., (2008) Byłam po drugiej stronie lustra., „Smak Słowa”. Sopot
 17. Meder  J.  (2000)  Rehabilitacja  przewlekle  chorych  psychicznie.  Biblioteka  Psychiatrii Polskiej. 
 18. Meuser K., Gingerich S. (2001) Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Rebis,
 19. Shepherd G., (1993) Rehabilitacja w psychiatrii, Towarzystwo Amici di Tworki, Pruszków,
 20. Stirling J., Hellewell J. (2005) Psychopatologia, Gdańsk, GWP,
 21. Sutton C. (2007) Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk, GPW.
 22. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz.U.2020, poz. 685 z późn. zm.),
 23. Walker E., Seligman M., Rosenhan D. (2003) Psychopatologia, Warszawa, Zysk i Ska
 24. Załuska M., Prot K, Bronowski P., (2007) Psychiatria środowiskowa, jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Warunki zakończenia kursu i uzyskania certyfikatu:

 1. zaliczenie  zajęć  teoretycznych – repetytorium  po  zakończeniu  każdego  cyklu tematycznego zajęć ( modułu), 
 2. zaliczenie zajęć praktycznych – odbywa się na podstawie wyniku egzaminu praktycznego polegającego  na  przeprowadzeniu  analizy  sytuacji  zdrowotnej  i  społecznej  pacjenta  wraz  z propozycją postępowania terapeutycznego i rehabilitacyjnego,
 3. egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny dotyczący pracy z pacjentem w środowisku. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób, z których przynajmniej dwóch członków posiada certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej. Kandydat musi uzyskać pozytywną ocenę z obydwu części egzaminu,
 4. obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi.

 

Cena kursu

10800 zł (18 zjazdów x 600zł)
Jeżeli zainteresował Cię program tego kursu, to możesz wypłenić formularz zgłoszenia. Poinformujemy Cię o najbliższych planowanych edycjach naszych kursów. 

Opieka nad kursem

Mgr
Anna Bielańska
abielanska@interia.pl
608 747 836
Prof. dr hab.
Andrzej Cechnicki

Dodatkowe informacje

315 godzin zajęć dydaktycznych, na które składają się:

 • 135 godzin wykładów
 • 180 godzin warsztatów.

Cena kursu: 

10800 zł (18 zjazdów x 600zł)

Niezależnie od kursu, uczestnik ma obowiązek odbycia stażu.

Staże – 800 godzin, w tym:

 1. 480 godzin w ośrodkach środowiskowych
 2. 320 godzin w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, w tym 160 godzin stażu na oddziale klinicznym.

 

 

Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
magnifiercrosschevron-downchevron-right