Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Kurs Psychoterapii

Program
Rekrutacja
Literatura
Zaliczenie
Pliki do pobrania
Podejście psychodynamiczne - część teoretyczna
20 godz.
 1. Narzędzia teoretyczne używane w psychoterapii dynamicznej: teorie rozwojowe i rekapitulacja, objawy zaburzenia psychicznego (dekompensacja) jako forma regresji, symbolizacja jako proces rozwojowy przeciwny do regresji
 2. Koncepcja procesów pierwotnych i wtórnych
 3. „Konflikt wewnętrzny" według teorii popędowych (Freud, Klein, Horney)
 4. „Konflikt wewnętrzny" według teorii związków z obiektem (Klein, Bion)
 5. „Konflikt wewnętrzny" według teorii strukturalnych ego (Hartmann)
 6. Związek terapeutyczny (therapeutic alliance) jako narzędzie pracy psychoterapeuty: przeniesienie, przeciwprzeniesienie i procesy leczące w związku
 7. Dynamiczne rozumienie zaburzeń nerwicowych: „nerwice wojenne", reakcje dezadaptacyjne i „neurotyczna osobowość" (psychonerwice)
 8. Mechanizmy obronne oraz powstawanie objawów nerwicowych.
 9. Dynamiczne rozumienie zaburzeń afektywnych: wkład teorii rozwojowych i teorii strukturalnych ego.
 10. Dynamiczne rozumienie dekompensacji psychotycznych, w szczególności schizofrenii.
 11. Zaburzenia osobowości.
Kształcenie umiejętności praktycznych w podejściu psychodynamicznym – część praktyczna
160 godz.

Terapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym:

 1. zawieranie kontraktu;
 2. tworzenie i dynamika relacji terapeutycznej;
 3. zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia;
 4. zjawisko oporu;
 5. rozumienie dialogu terapeutycznego;
 6. interpretacja jako interwencja terapeutyczna;
 7. uzyskiwanie wglądu;
 8. przepracowanie.

Psychoterapia grupowa w podejściu psychodynamicznym:

 1. grupy otwarte i zamknięte;
 2. tworzenie grupy terapeutycznej;
 3. dynamika grupowa;
 4. rola terapeuty i koterapeuty w grupie;
 5. zjawisko oporu grupowego;
 6. proces uzyskiwania wglądu;
 7. przepracowanie w grupie;
 8. techniki psychoterapii grupowej
Podejście systemowe - część teoretyczna
100 godz.
 1. Rodzina w świetle teorii systemów.
 2. Transgeneracyjne podejścia do terapii rodzin.
 3. Podejście strukturalne.
 4. Mediolańska szkoła terapii rodzin.
 5. Konstrukcjonizm społeczny.
 6. Terapia systemowa a psychoedukacja.
 7. Terapia systemowa w kontekście występowania patologii.
Podejście poznawczo - behawioralne
60 godz.
 1. Historia kierunku - koncepcja poznawcza.
 2. Koncepcja Alberta Ellisa.
 3. Koncepcja Aarona Becka.
 4. Główne założenia terapii cbt (cognitive-behavioral therapy).
 5. Techniki poznawcze.
 6. Techniki behawioralne.
 7. Konceptualizacja.
 8. Struktura sesji cbt.
 9. Zaburzenia nastroju w koncepcji cbt.
 10. Zaburzenia lękowe w koncepcji cbt.
 11. Schizofrenia w koncepcji cbt.
 12. Zaburzenia osobowości w koncepcji cbt.
Podejście humanistyczne
40 godz.
 1. Granice psychoterapii w ujęciu egzystencjalnym.
 2. Cele logoterapii V. E. Frankla.
 3. Rozumienie związku terapeuta - pacjent w psychoterapii egzystencjalnej.
 4. Przegląd głównych metod i technik logoterapii.
Podstawowe elementy wiedzy medycznej dla psychologów lub podstawowe elementy wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dla lekarzy
40 godz.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. Realizowane są następujące zagadnienia:

 1. Ogólne wprowadzenie do psychoterapii.
 2. Elementy wiedzy medycznej dla psychologów: psychopatologia; objawy psychotyczne, nerwicowe, zaburzenia osobowości, uzależnienia i inne.
 3. Elementy wiedzy dla lekarzy- podstawowe pojęcia związane z procesami rozwojowymi człowieka; koncepcje osobowości.
Etyka
20 godz.

Zagadnienia etyczne związane z zawodem psychoterapeuty, kodeks etyczny psychoterapeuty

Psychopatologia i zastosowanie psychoterapii wobec poszczególnych zaburzeń psychicznych
260 godz.
 1. Psychopatologia i psychoterapia schizofrenii 60 godz.
 2. Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu 60 godz. 
 3. Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych 20 godz.
 4. Psychopatologia i psychoterapia depresji 20 godz.
 5. Psychopatologia i psychoterapia uzależnień 40 godz.
 6. Psychopatologia i psychoterapia nerwic i zaburzeń osobowości 20 godz. 
 7. Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń seksualnych 20 godz.
 8. Psychoterapia zaburzeń związanych z traumą 20 godz.
Własne doświadczenia terapeutyczne
300 godz.

„self experience":

 1. Grupa psychodramatyczna (260 godz.)
 2. Grupa genogramowa (40 godz.)
Superwizja grupowa
50 godz.
 1. Grupa superwizyjna (50 godzin)
 2. Superwizja indywidualna (100 godzin) jest organizowana indywidualnie poza kursem.

O przyjęcie na kurs mogą ubiegać się osoby, które mają

 1. ukończone studia na jednym z kierunków tj.  medycyna, psychologia, pielęgniarstwo, pedagogika, socjologia lub resocjalizacja,
 2. doświadczenie kliniczne – minimum rok, polegające na odbyciu stażu, wolontariatu w placówkach zajmujących się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, lub pracy w tychże placówkach,
 3. wysoką motywację do rozpoczęcia kursu.

Spełnianie kryteriów weryfikowane będzie podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbycie praktyki/stażu/wolontariatu lub przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu w danej placówce zajmującej się terapią osób z problemami zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień określa, kto może prowadzić psychoterapię: {LINK DO ROZPORZADZENIA}

 1. Nancy McWiliams “Psychoterapia psychoanalityczna”, 2010, wyd. Harmonia
 2. Nancy McWilimas „Diagnoza psychoanalityczna” 2017 GWP.
 3. Glen O. Gabbard „ Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”, 2012, WUJ
 4. Glen O. Gabbard, Sallye Wilkinson „Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline” 2011 Imago
 5. Andrzej Kokoszka,Piotr Drozdowski (red) Wprowadzenie do psychoterapii” WAM 1993
 6. Czesław Czabała „Czynniki leczące w psychoterapii”, 2008, PWN
 7. Jerzy Pawlik „ Psychoterapia psychoanalityczna”, 2008 Eneteia
 8. Nelvile Symington „Narcyzm. Nowa teoria” 
 9. D. W. Winnicot „Zabawa a rzeczywistość”Imagao 2011
 10. D. W. Winnicot „Dom jest punktem wyjścia” Imago 2010
 11. Psychoterapia 1-3tom red naukowa Lidia Grzesiuk, wyd. ENETEIA Warszawa 2005
 12. Bogdan de Barbaro „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”  WUJ
 13. Herbert Goldenberg, Irene Goldenberg „Terapia rodzin”, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 14. Katarzyna Shier „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról”2014, Wydawnictwo naukowe Scholar.
 15. Katarzyna Shier „Piękne brzydacwto”2009, wyd.Scholar
 16. Artykuły w kwartalniku „Psychoterapia”
 17. Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008
 18. Antoni Kępiński „Schizofrenia”, „Poznanie chorego”, „Melancholia”, „Nerwice”
 19. Jerzy Zadęcki  „JA we wczesnej schizofrenii”, WUJ, Kraków 2015
 20. Ch. J. Gelso, Jefrey A. Hayes „Relacja terapeutyczna” GWP, Gdańsk 2004
 21. Koncepcja przyywiązania.Od teorii do praktyki klinicznej. Pod red. Barbary Józefik, Grzegorza Iniewicza. Wydawnistwo UJ Kraków, 2008.
 22. Buber, M., Rogers, C. R., Anderson, R., & Cissna, K. (1977). The Martin Buber–Carl Rogers dialogue: A new transcript with commentary. Albany: State University of New York Press.
 23. Enright, J. E. (1984). Terapia i poradnictwo bez oporu, w: Santorski J. (red.) Nowe strategie i techniki pomocy psychologicznej. Warszawa: PTHP; 88-112.
 24. Houston, G. (2006). Gestalt. Terapia krótkoterminowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 25. Kobayashi, M. M. (2011). Psychoterapia egzystencjalna osób z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem. w: Grzesiuk L., Suszek H. (red.) Psychoterapia. Problemy pacjentów. Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury; 85-105.

Podejście psychodynamiczne - część teoretyczna i praktyczna 

Forma zaliczenia: 

 • praca pisemna obejmująca rozwiązanie kazusu uwzględniającego pracę z pacjentem w podejściu psychodynamicznym,
 • obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi

Podejście systemowe - część teoretyczna i praktyczna 

Forma zaliczenia: 

 • praca pisemna obejmująca rozwiązanie kazusu uwzględniającego pracę z rodziną w podejściu systemowym,
 • obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi

Podejście poznawczo - behawioralne 

Forma zaliczenia: 

 • przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat (z puli tematów przygotowanych przez prowadzących zajęcia),
 • obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi

Podejście humanistyczne 

Forma zaliczenia: 

 • przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat (z puli tematów przygotowanych przez prowadzących zajęcia),
 • obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi

Podstawowe elementy wiedzy medycznej dla psychologów lub podstawowe elementy wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dla lekarzy 

Forma zaliczenia: 

 • przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat (z puli tematów przygotowanych przez prowadzących zajęcia obejmujących również zagadnienia z etyki – wspólne zaliczenie dla tych modułów),
 • obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi

Etyka 

Forma zaliczenia: 

 • przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat (z puli tematów przygotowanych przez prowadzących zajęcia),
 • obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi

Psychopatologia i zastosowanie psychoterapii wobec poszczególnych zaburzeń psychicznych 

Forma zaliczenia: 

 • przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat (z puli tematów przygotowanych przez prowadzących zajęcia),
 • obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi

Własne doświadczenia terapeutyczne:

„self experience"- psychodrama 

Forma zaliczenia:

 • zaliczenie czterech prac pisemnych według ustalonych zaleceń w trakcie trwania zajęć z psychodramy

„self experience” – genogramy 

Forma zaliczenia: 

 • przygotowanie własnego genogramu rodzinnego.

Superwizja grupowa 

Forma zaliczenia: 

Na zakończeniu kursu i superwizji kursant (słuchacz) musi opisać 1 przypadek z własnej praktyki. praca pisma musi zawierać opis procesu psychoterapii prowadzonej przez kursanta.  praca ta powinna zawierać historię choroby, rozumienie psychopatologii  w kontekście rozwoju pacjenta i  interwencje terapeutyczne kursanta. 

Warunki zakończenia kursu

Kursant uzyskuje dyplom ukończenia kursu jeśli spełni łącznie poniższe warunki:

 1. obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi,
 2. zaliczenie każdego modułu zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem nauczania kursu,
 3. zaliczenie czterech prac pisemnych według ustalonych zaleceń w trakcie trwania zajęć z psychodramy,
 4. zaliczenie końcowej pracy pisemnej zawierającej opis procesu psychoterapii prowadzonej przez kursanta.  praca ta powinna zawierać historię choroby, rozumienie psychopatologii  w kontekście rozwoju pacjenta i  interwencje terapeutyczne kursanta. 

Cena kursu

Jeżeli zainteresował Cię program tego kursu, to możesz wypłenić formularz zgłoszenia. Poinformujemy Cię o najbliższych planowanych edycjach naszych kursów. 

Opieka nad kursem

Mgr
Joanna Palka
joanna.palka@stowarzyszenierozwoju.eu
12 422 50 67
Mgr
Anna Bielańska
abielanska@interia.pl
608 747 836
Prof. dr hab.
Andrzej Cechnicki

Dodatkowe informacje

od 2024r. - 1200h (kurs trwa 5 lat):

Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 850 godzin
Własne doświadczenie terapeutyczne - 300 godzin
Superwizja grupowa – 50 godzin

 

Kursy rozpoczęte przed 2024r.:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 700 godzin
Własne doświadczenie terapeutyczne - 300 godzin
Superwizja grupowa – 50 godzin

W sumie - 1050 godzin w ramach kursu.

 

 

 

Cena kursu: 

 

Certyfikat Psychoterapeuty PTP  :  https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/calosciowe-kursy-psychoterapii

Odbycie stażu nie jest warunkiem ukończenia kursu, tylko przystąpienia do egzaminu w PTP.

Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
downloadmagnifiercrosschevron-downchevron-right