kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18


Program
 
  
PROGRAM CAŁOŚCIOWEGO 4, 5-LETNIEGO KURSU PSYCHOTERAPII

Podstawowym kierunkiem jest kształcenie w orientacji psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin; podejście behawioralno-poznawcze i humanistyczne potraktowane zostały jako kierunki uzupełniające.
Terapia własna prowadzona jest metodą psychodramy Moreno oraz w następnym etapie poprzez pracę z własnym genogramem.
Zajęcia z psychodramy to 240 godzin terapii własnej, które są jednocześnie grupą podstawową w szkoleniu do certyfikatu asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Osoby, które będą chciały posługiwać się metodą psychodramy i w związku z tym posiadać certyfikat asystenta psychodramy, po ukończeniu tych 240 godzin powinny uczestniczyć w siedmiu seminariach, organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy.

Zajęcia Teoretyczne (a) i Praktyczne (b)

I. a. PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE - CZĘŚĆ TEORETYCZNA i PRAKTYCZNA
(140 godzin)

 • Narzędzia teoretyczne używane w psychoterapii dynamicznej: teorie rozwojowe i rekapitulacja, objawy zaburzenia psychicznego (dekompensacja) jako forma regresji, symbolizacja jako proces rozwojowy przeciwny do regresji
 • Koncepcja procesów pierwotnych i wtórnych
 • „Konflikt wewnętrzny" według teorii popędowych (Freud, Klein, Horney)
 • „Konflikt wewnętrzny" według teorii związków z obiektem (Klein, Bion)
 • „Konflikt wewnętrzny" według teorii strukturalnych ego (Hartmann)
 • Związek terapeutyczny (therapeutic alliance) jako narzędzie pracy psychoterapeuty: przeniesienie, przeciwprzeniesienie i procesy leczące w związku
 • Dynamiczne rozumienie zaburzeń nerwicowych: „nerwice wojenne", reakcje dezadaptacyjne i „neurotyczna osobowość" (psychonerwice)
 • Mechanizmy obronne oraz powstawanie objawów nerwicowych.
 • Dynamiczne rozumienie zaburzeń afektywnych: wkład teorii rozwojowych i teorii strukturalnych ego.
 • Dynamiczne rozumienie dekompensacji psychotycznych, w szczególności schizofrenii.
 • Zaburzenia osobowości.
I.b. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM
 • Terapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym
 • - zawieranie kontraktu
 • - tworzenie i dynamika relacji terapeutycznej
 • - zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia
 • - zjawisko oporu
 • - rozumienie dialogu terapeutycznego
 • - interpretacja jako interwencja terapeutyczna
 • - uzyskiwanie wglądu
 • - przepracowanie
 • Psychoterapia grupowa w podejściu psychodynamicznym
 • - grupy otwarte i zamknięte
 • - tworzenie grupy terapeutycznej
 • - dynamika grupowa
 • - rola terapeuty i koterapeuty w grupie
 • - zjawisko oporu grupowego
 • - proces uzyskiwania wglądu
 • - przepracowanie w grupie
 • - techniki psychoterapii grupowej
II. a. PODEJŚCIE SYSTEMOWE - CZĘŚĆ TEORETYCZNA i PRAKTYCZNA (100 godzin)
 • Rodzina w świetle teorii systemów
 • Transgeneracyjne podejścia do terapii rodzin
 • Podejście strukturalne
 • Mediolańska szkoła terapii rodzin
 • Konstrukcjonizm społeczny
 • Terapia systemowa a psychoedukacja
 • Terapia systemowa w kontekście występowania patologii
II. b. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W TERAPII RODZIN I MAŁŻEŃSTW
 • dostrzeganie i rozumienie kontekstu rodzinnego indywidualnych pacjentów/klientów
 • dostrzeganie i rozumienie procesów zachodzących w rodzinach
 • przeprowadzanie konsultacji rodzinnych
 • dokonywanie pierwszych kroków w terapii rodzinnej przy wsparciu superwizyjnym, rozumienie własnego przekazu transgeneracyjnego i jego znaczenia dla praktyki terapeutycznej
 • wskazania, specyfika procesu terapeutycznego, zasady przebiegu sesji terapeutycznej
III. PODEJŚCIE POZNAWCZO - BEHAWIORALNE (60 godzin)
 • Historia kierunku - koncepcja poznawcza
 • Koncepcja Alberta Ellisa
 • Koncepcja Aarona Becka
 • Główne założenia terapii cbt (cognitive-behavioral therapy)
 • Techniki poznawcze
 • Techniki behawioralne
 • Konceptualizacja
 • Struktura sesji cbt
 • Zaburzenia nastroju w koncepcji cbt
 • Zaburzenia lękowe w koncepcji cbt
 • Schizofrenia w koncepcji cbt
 • Zaburzenia osobowości w koncepcji cbt
IV. PODEJŚCIE HUMANISTYCZNE (45 godzin)
 • Granice psychoterapii w ujęciu egzystencjalnym
 • Cele logoterapii V. E. Frankla
 • Rozumienie związku terapeuta - pacjent w psychoterapii egzystencjalnej
 • Przegląd głównych metod i technik logoterapii
V. Wybrane szczegółowe zagadnienia zastosowania psychoterapii w praktyce klinicznej (30 godziny)

VI. PODSTAWOWE ELEMENTY WIEDZY MEDYCZNEJ DLA PSYCHOLOGÓW lub PODSTAWOWE ELEMENTY WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DLA LEKARZY (50 godzin)

VII. PSYCHOPATOLOGIA I ZASTOSOWANIE PSYCHOTERAPII WOBEC POSZCZEGÓLNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH (200 godzin)
 • 1.a. Psychopatologia i psychoterapia schizofrenii (60 godzin)
 • 1.b. Kształcenie umiejętności w prowadzeniu terapii psychoz
 • - prowadzenie indywidualnej psychoterapii psychoz
  • specyfika związku terapeutycznego
  • kształtowanie milieu terapeutycznego
  • rola terapeuty w okresie remisji i nawrotu objawów psychotycznych
  • timing i dynamika relacji
 • - prowadzenie grupowej psychoterapii psychoz
  • specyfika funkcjonowania grupy terapeutycznej
  • dynamika grupy
  • opór i sposoby pracy z oporem
  • osobowość terapeuty i jego rola
  • techniki psychoterapii grupowej
 1. 2. Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych (20 godzin)
 2. 3. Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu (60 godzin)
 3. 4. Psychopatologia i psychoterapia depresji (10 godzin)
 4. 5. Psychopatologia i psychoterapia uzależnień (30 godzin)
 5. 6. Psychopatologia i psychoterapia nerwic i zaburzeń osobowości (20 godzin)

VIII. ETYKA (10 godzin)

WŁASNE DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE
„self experience" (280 godzin)


1. Grupa psychodramatyczna ( 240 godzin)
2. Grupa genogramowa (40 godzin)

SUPERWIZJA GRUPOWA I INDYWIDUALNA (150 godzin)

 • 1. Grupa superwizyjna (50 godzin)
 • 2. Superwizja indywidualna lub grupowa (100 godzin) organizowana indywidualnie.

Razem:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 635 godzin
Własne doświadczenie terapeutyczne - 280 godzin
Superwizja grupowa - 50 godzin - dodatkowo płatna

W sumie - 965 godzin w ramach kursu
Dodatkowe 100 godzin superwizji, które wymagane jest do certyfikatu PTP organizowanej indywidualnie przez uczestników (zrealizowanie tych godzin NIE JEST warunkiem ukończenia kursu tylko warunkiem przystąpienia do egzaminu w PTP w przyszłości).


Każdy uczestnik kursu jest zobligowany do odbycia staży w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (patrz strona PTP).