kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18
kalendarz kursu 19
kalendarz kursu 20
kalendarz kursu 21


Program
 
  
PROGRAM CAŁOŚCIOWEGO 4, 5-LETNIEGO KURSU PSYCHOTERAPII

Podstawowym kierunkiem jest kształcenie w orientacji psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin; podejście behawioralno-poznawcze i humanistyczne potraktowane zostały jako kierunki uzupełniające.
Terapia własna prowadzona jest metodą psychodramy Moreno oraz w następnym etapie poprzez pracę z własnym genogramem.
Zajęcia z psychodramy to 240 godzin terapii własnej, które są jednocześnie grupą podstawową w szkoleniu do certyfikatu asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Osoby, które będą chciały posługiwać się metodą psychodramy i w związku z tym posiadać certyfikat asystenta psychodramy, po ukończeniu tych 240 godzin powinny uczestniczyć w siedmiu seminariach, organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy.

Zajęcia Teoretyczne (a) i Praktyczne (b)

I. a. PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE - CZĘŚĆ TEORETYCZNA i PRAKTYCZNA
(160 godzin)

 • Narzędzia teoretyczne używane w psychoterapii dynamicznej: teorie rozwojowe i rekapitulacja, objawy zaburzenia psychicznego (dekompensacja) jako forma regresji, symbolizacja jako proces rozwojowy przeciwny do regresji
 • Koncepcja procesów pierwotnych i wtórnych
 • „Konflikt wewnętrzny" według teorii popędowych (Freud, Klein, Horney)
 • „Konflikt wewnętrzny" według teorii związków z obiektem (Klein, Bion)
 • „Konflikt wewnętrzny" według teorii strukturalnych ego (Hartmann)
 • Związek terapeutyczny (therapeutic alliance) jako narzędzie pracy psychoterapeuty: przeniesienie, przeciwprzeniesienie i procesy leczące w związku
 • Dynamiczne rozumienie zaburzeń nerwicowych: „nerwice wojenne", reakcje dezadaptacyjne i „neurotyczna osobowość" (psychonerwice)
 • Mechanizmy obronne oraz powstawanie objawów nerwicowych.
 • Dynamiczne rozumienie zaburzeń afektywnych: wkład teorii rozwojowych i teorii strukturalnych ego.
 • Dynamiczne rozumienie dekompensacji psychotycznych, w szczególności schizofrenii.
 • Zaburzenia osobowości.
I.b. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM
 • Terapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym
 • - zawieranie kontraktu
 • - tworzenie i dynamika relacji terapeutycznej
 • - zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia
 • - zjawisko oporu
 • - rozumienie dialogu terapeutycznego
 • - interpretacja jako interwencja terapeutyczna
 • - uzyskiwanie wglądu
 • - przepracowanie
 • Psychoterapia grupowa w podejściu psychodynamicznym
 • - grupy otwarte i zamknięte
 • - tworzenie grupy terapeutycznej
 • - dynamika grupowa
 • - rola terapeuty i koterapeuty w grupie
 • - zjawisko oporu grupowego
 • - proces uzyskiwania wglądu
 • - przepracowanie w grupie
 • - techniki psychoterapii grupowej
II. a. PODEJŚCIE SYSTEMOWE - CZĘŚĆ TEORETYCZNA i PRAKTYCZNA (100 godzin)
 • Rodzina w świetle teorii systemów
 • Transgeneracyjne podejścia do terapii rodzin
 • Podejście strukturalne
 • Mediolańska szkoła terapii rodzin
 • Konstrukcjonizm społeczny
 • Terapia systemowa a psychoedukacja
 • Terapia systemowa w kontekście występowania patologii
II. b. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W TERAPII RODZIN I MAŁŻEŃSTW
 • dostrzeganie i rozumienie kontekstu rodzinnego indywidualnych pacjentów/klientów
 • dostrzeganie i rozumienie procesów zachodzących w rodzinach
 • przeprowadzanie konsultacji rodzinnych
 • dokonywanie pierwszych kroków w terapii rodzinnej przy wsparciu superwizyjnym, rozumienie własnego przekazu transgeneracyjnego i jego znaczenia dla praktyki terapeutycznej
 • wskazania, specyfika procesu terapeutycznego, zasady przebiegu sesji terapeutycznej
III. PODEJŚCIE POZNAWCZO - BEHAWIORALNE (60 godzin)
 • Historia kierunku - koncepcja poznawcza
 • Koncepcja Alberta Ellisa
 • Koncepcja Aarona Becka
 • Główne założenia terapii cbt (cognitive-behavioral therapy)
 • Techniki poznawcze
 • Techniki behawioralne
 • Konceptualizacja
 • Struktura sesji cbt
 • Zaburzenia nastroju w koncepcji cbt
 • Zaburzenia lękowe w koncepcji cbt
 • Schizofrenia w koncepcji cbt
 • Zaburzenia osobowości w koncepcji cbt
IV. PODEJŚCIE HUMANISTYCZNE (45 godzin)
 • Granice psychoterapii w ujęciu egzystencjalnym
 • Cele logoterapii V. E. Frankla
 • Rozumienie związku terapeuta - pacjent w psychoterapii egzystencjalnej
 • Przegląd głównych metod i technik logoterapii
V. Wybrane szczegółowe zagadnienia zastosowania psychoterapii w praktyce klinicznej (30 godziny)

VI. PODSTAWOWE ELEMENTY WIEDZY MEDYCZNEJ DLA PSYCHOLOGÓW lub PODSTAWOWE ELEMENTY WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DLA LEKARZY (50 godzin)

VII. PSYCHOPATOLOGIA I ZASTOSOWANIE PSYCHOTERAPII WOBEC POSZCZEGÓLNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH (200 godzin)
 • 1.a. Psychopatologia i psychoterapia schizofrenii (60 godzin)
 • 1.b. Kształcenie umiejętności w prowadzeniu terapii psychoz
 • - prowadzenie indywidualnej psychoterapii psychoz
  • specyfika związku terapeutycznego
  • kształtowanie milieu terapeutycznego
  • rola terapeuty w okresie remisji i nawrotu objawów psychotycznych
  • timing i dynamika relacji
 • - prowadzenie grupowej psychoterapii psychoz
  • specyfika funkcjonowania grupy terapeutycznej
  • dynamika grupy
  • opór i sposoby pracy z oporem
  • osobowość terapeuty i jego rola
  • techniki psychoterapii grupowej
 1. 2. Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych (20 godzin)
 2. 3. Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu (60 godzin)
 3. 4. Psychopatologia i psychoterapia depresji (10 godzin)
 4. 5. Psychopatologia i psychoterapia uzależnień (30 godzin)
 5. 6. Psychopatologia i psychoterapia nerwic i zaburzeń osobowości (20 godzin)

VIII. ETYKA (10 godzin)

WŁASNE DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE
„self experience" (280 godzin)


1. Grupa psychodramatyczna ( 240 godzin)
2. Grupa genogramowa (40 godzin)

SUPERWIZJA GRUPOWA I INDYWIDUALNA (150 godzin)

 • 1. Grupa superwizyjna (50 godzin)
 • 2. Superwizja indywidualna lub grupowa (100 godzin) organizowana indywidualnie.

Razem:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 635 godzin
Własne doświadczenie terapeutyczne - 280 godzin
Superwizja grupowa - 50 godzin - dodatkowo płatna

W sumie - 965 godzin w ramach kursu
Dodatkowe 100 godzin superwizji, które wymagane jest do certyfikatu PTP organizowanej indywidualnie przez uczestników (zrealizowanie tych godzin NIE JEST warunkiem ukończenia kursu tylko warunkiem przystąpienia do egzaminu w PTP w przyszłości).


Każdy uczestnik kursu jest zobligowany do odbycia staży w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (patrz strona PTP).




Literatura:

 1. Nancy McWiliams “Psychoterapia psychoanalityczna”, 2010, wyd. Harmonia
 2. Nancy McWilimas „Diagnoza psychoanalityczna” 2017 GWP.
 3. Glen O. Gabbard „ Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”, 2012, WUJ
 4. Glen O. Gabbard, Sallye Wilkinson „Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline” 2011 Imago
 5. Andrzej Kokoszka,Piotr Drozdowski (red) Wprowadzenie do psychoterapii” WAM 1993
 6. Czesław Czabała „Czynniki leczące w psychoterapii”, 2008, PWN
 7. Jerzy Pawlik „ Psychoterapia psychoanalityczna”, 2008 Eneteia
 8. Nelvile Symington „Narcyzm. Nowa teoria” 
 9. D. W. Winnicot „Zabawa a rzeczywistość”Imagao 2011
 10. D. W. Winnicot „Dom jest punktem wyjścia” Imago 2010
 11. Psychoterapia 1-3tom red naukowa Lidia Grzesiuk, wyd. ENETEIA Warszawa2005
 12. Bogdan de Barbaro „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”  WUJ
 13. Herbert Goldenberg, Irene Goldenberg „Terapia rodzin”, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 14. Katarzyna Shier „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról”2014, Wydawnictwo naukowe Scholar.
 15. Katarzyna Shier „Piękne brzydacwto”2009, wyd.Scholar
 16. Artykuły w kwartalniku „Psychoterapia”
 17. Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008
 18. Antoni Kępiński „Schizofrenia”, „Poznanie chorego”, „Melancholia”, „Nerwice”
 19. Jerzy Zadęcki  „JA we wczesnej schizofrenii”, WUJ, Kraków 2015
 20. Ch. J. Gelso, Jefrey A. Hayes „Relacja terapeutyczna” GWP, Gdańsk 2004
 21. Koncepcja przyywiązania.Od teorii do praktyki klinicznej. Pod red. Barbary Józefik, Grzegorza Iniewicza. Wydawnistwo UJ Kraków, 2008.